วัฒนธรรม BANLAT :

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการสุขภาพ  แบบผสมผสาน  ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน

พันธกิจ :

1.พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2.ให้บริการแบบผสมผสานโดยบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนจีน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพดี และมีจริยธรรม
5.ส่งเสริมระบบบริหารทรัพยากรทุกด้านอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีธรรมภิบาล

ประชาชนอำเภอ  บ้านลาด ได้รับการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเสริมสร้างพลังอำนาจให้อยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ดี  มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม พึ่งพาตนเองได้ เป็นสังคมสุขภาวะตามวิถีความ

วันที่ 17 พ.ย. 63 โรงพยาบาลบ้านลาด ขอขอบพระคุณ คุณศิริวิไล  แซ่เอี้ยว

ได้มอบเงินบริจาค 10,000 บาทให้เพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องฉุกเฉิน

โรงพยาบาลบ้านลาด ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้

จงน้อมนำให้ท่านประสบ พบแต่ความสุข ความเจริญ

 

แพทย์หญิงปิยนุช ศรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาด
โทร : 032 - 491051
โทรสาร : 032 - 491242

ผู้ใช้ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระบบสมาชิก