วัฒนธรรม BANLAT :

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการสุขภาพ  แบบผสมผสาน  ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน

พันธกิจ :

1.พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2.ให้บริการแบบผสมผสานโดยบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนจีน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพดี และมีจริยธรรม
5.ส่งเสริมระบบบริหารทรัพยากรทุกด้านอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีธรรมภิบาล

ประชาชนอำเภอ  บ้านลาด ได้รับการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเสริมสร้างพลังอำนาจให้อยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ดี  มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม พึ่งพาตนเองได้ เป็นสังคมสุขภาวะตามวิถีความ

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานความเสี่ยง HRMS On cloud

แอป RDU รู้เรื่องยา แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณรอบรู้เรื่องยามากขึ้น

 

 

**QR Code Android**                        **QR Code iOS**


**ระบบ Android โหลดได้  ที่นี่ **ระบบ iOS โหลดได้ ที่นี่

 

 

 

แพทย์หญิงปิยนุช ศรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาด
โทร : 032 - 491051
โทรสาร : 032 - 491242

ผู้ใช้ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระบบสมาชิก